با استفاده از سیستم کمپوست ساز سالنی مجهز به سیستم هوادهی از کف و سیستم هاضم کمپوست طیور، ضمن حل مشکلات محیط زیستی ناشی از دپوی کود در دامداری ها و مرغداری های صنعتی، کود کمپوست عاری از هرگونه پاتوژن و بذر هرز خواهد بود. کود خام تولیدی در دمای ۷۰-۶۰ درجه سانتیگراد کمپوست شده و آماده مصرف در بستر دام( کود دامی) و بخش کشاورزی می باشد. همچنین با استفاده از کارخانه فرآوری کود کمپوست شده می توان اقدام به تولید کود ارگانیک پلت شده نمود که می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد. ظرفیت هر سیستم کمپوست ساز، بین ۱۰ الی ۱۵۰ تن در روز و خطوط فرآوری کود بین ۲/۵ الی ۵ تن در ساعت می باشد.